Tilbage

89. Ægte Disciple
af Rick Joyner

Som Steve Thompson fortalte i et af vores møder med lederteamet, er der foretaget videnskabelige undersøgelser, der tyder på, at den måde, vi er født på, kan påvirke vores hele liv. Et eksempel, der blev givet, er en procedure, der blev udviklet kaldet "bedøv dem og træk dem," som var at bedøve moderen og trække babyen ud. Denne generation blev den, der vendte sig mod i masse stofmisbrug. Medikamenter bruges som en flugt fra livets smerter.

Det ser ud til, at der også har været en parallel til dette i kirken. Når evangeliet om en "let frelse" eller en let nyfødsel begyndte at blive forkynt, syntes kristne som helhed let at være afhængige af åndelige stoffer eller doktriner, der får dig til at føle dig tilpas, mens du flygter for virkeligheden. Dette budskab om en let frelse var dybest set "kom til Jesus, og Han vil frelse dig fra alle dine problemer" snarere end det bibelske evangelium om, at vi kommer til Ham for at blive frelst fra vores synd, og ind i et liv med radikalt discipelskab og selvopofrelse.

For mere end tyve år siden fik jeg et profetisk ord om, at "de frelste har brug for at blive frelst." Dette ord ringer fortsat i mine ører, da jeg har set en ægte nedbrydning af moral og integritet i den vestlige kirke. De kristne svaghed ved at stå imod fristelse og bedrag fortsætter med at vokse hurtigt. Der er noget fundamentalt galt med det, der generelt sker i kristendommen i dag. Når noget begynder at gå fundamentalt galt, er det resultatet af et problem med fundamentet. Vi er nødt til at undersøge selve grundlaget for vores evangeliske budskab og metoden eller manglen på en, der bruges til at disciple dem, der kommer ind i kirken.

På grund af uhyrligheder i fortiden med hyrde og discipelskab, har mange troende nu en refleksmæssig reaktion bare på disse ord. Da jeg har studeret disse bevægelser og forsøgt at forstå, hvad der gik galt, tror jeg vel, at de metoder, der blev udtænkt af dem, fremmet svaghed og umodenhed hos troende snarere end modenhed. Jeg foreslår bestemt ikke tilbagevenden til dem, men der er et ægte discipelskab, og der er et desperat behov for ægte hyrder, der vil lægge deres liv ned for fårene og ikke bare prøve at bruge dem til deres egen, egoistiske gevinst.

Apostlen Paulus beskrev det evangelium, som han prædikede i:

1 Kor. 2:1-5.
1. Da jeg kom til jer, brødre, kom jeg heller ikke og forkyndte jer vidnesbyrdet fra Gud med fremragende veltalenhed eller visdom.

2. Thi jeg havde fattet det forsæt ikke at ville vide af noget andet, medens jeg var iblandt jer, end Jesus Kristus og det som korsfæstet.

3. Og jeg kom til jer i svaghed og frygt og megen bæven,

4. og min tale og mit budskab virkede ikke ved visdoms overtalende ord, men ved Ånds og krafts bevis,

5. for at jeres tro ikke skulle bygge på menneskers visdom, men på Guds kraft.

Et spørgsmål, som vi må stille, er: Er mennesker i dag overhovedet blevet omvendt ved korset? Omvender vi dem bare til vores kirkesamfund, til vores læresætninger og til os? Omvender vi dem endda til overfladiske løfter om et lettere liv og befrielse fra deres problemer? At følge Jesus vil ikke frelse os fra alle vores problemer - det vil endda give os nogle af de største, muligvis endda kræve vores liv! Han kom ikke for at befri os fra vores problemer, men fra os selv. Han kom ikke for at ændre vores omstændigheder - Han kom for at ændre os! Jesus kommer ikke i ydmygt med hatten i hånden og beder mennesket om at "acceptere Ham." Han kalder stadig mennesker at komme til Ham på samme måde som Han kaldte dem, da Han vandrede på denne jord.
Og Han sagde til alle: »Hvis nogen vil gå i mit spor, skal han fornægte sig selvog daglig tage sit kors op og følge mig; (Luk. 9:23)
.
Da Jesus kaldte sine disciple, var det for total engagement. De måtte være villige til at forlade alt for at følge Ham, og det gælder også os. Hvis Han ikke er Herren i alt, er Han overhovedet ikke vores Herre. Som Paulus også skrev:

Thi Kristi kærlighed tvinger os; vi er nemlig overbevist om dette: Én er død i alles sted, altså er alle døde;

15. og Han døde i alles sted, for at de, der lever, ikke mere skal leve for sig selv, men for Ham, som døde og opstod for dem. (2 Kor. 5:14-15
)
.
Intet mindre end dette er sandt discipelskab, som Herren Jesus selv gjorde klart:

Ikke enhver, der siger til mig: 'Herre, Herre!' skal komme ind i Himmeriget, men den, der gør min himmelske Faders vilje.

22. Mange skal sige til mig på hin dag’: 'Herre, Herre! har vi ikke profeteret ved dit navn, og har vi ikke uddrevet onde ånder ved dit navn, og har vi ikke gjort mange undergerninger ved dit navn?'

23. Og da vil Jeg sige dem rent ud: 'Jeg har aldrig kendt jer; vig bort fra mig, I, som øver uret.'(Matt. 7:21-23).

Når vi ændrer korsets budskab for at gøre det acceptabelt, ødelægger vi denne budskabets kraft til virkelig at frelse. Der er mange "evangelier", der bliver forkynt i dag, der har fået mængder til at føle sig trygge i en åndelig tilstand, hvor deres evige liv var i fare. De, der prædiker et så udvandet evangelium, og som fremmer et så let kristent liv, er muligvis de største anstødesten der lever i dag. Som Paulus sagde: Thi Kristus har ikke sendt mig for at døbe, men for at forkynde evangeliet - ikke med visdom i tale, for at Kristi kors ikke skulle tabe sin kraft.

18. For vel er ordet om korset er vel for dem, som fortabes, en dårskab men for os, som frelses, er det en Guds kraft. (1 Kor. 1:17-18).


Inden vi kan prædike det sande budskab om korset, skal vi blive frelst fra menneske frygt, tvang til at blive accepteret af mennesker eller motivet for at ville modtage noget fra dem. Som Paulus erklærede i Gal. 1:10: "Hvis jeg stadig prøvede at behage mennesker, ville jeg ikke være Kristi tjener."

Hvis vi skal vandre med Kristus, kan vi ikke kontrolleres af menneske frygt eller tvang til at blive accepteret af mennesker. Hvis vi styres af disse, frygt og ønsker, vil vi ikke være Kristi tjenere. Vi prædiker ikke for at behage mennesker, men for at behage Gud. Vores mål må ikke være at få folk til at give gensvar på vores budskab, men på det ufortyndede evangelium om Jesus Kristus. Først når vi vandrer på denne måde, vandrer vi virkelig under Han's herredømme, og først da vil vores budskab være sandt.

90. Forkynnelsen af Sandheden
OP