Tilbage

136. Livets Kreative Kraft
af Rick Joyner

Hele skabelsen vidner om Herrens veje. En grundlæggende ting, som skabelsen afslører, er, at Han er kreativ! Dette virker elementært, måske endda tåbeligt at sige, men det er indlysende, at meget få kristne virkelig forstår dette. En af de store tragedier i kirkehistorien har været den måde, de frygtelige og ukreative så ofte har domineret kirkens ledelse og derved kvalt kirkens kreativitet.

Til denne dag er der magtfulde kræfter i kirken, der belønner middelmådighed og handlemåde i overensstemmelse med givne regler og straffer enhver, der afviger fra deres egen alt for snævre opfattelse af Gud og Han's sandhed. Vi vil aldrig hæve os over magtesløsheden og dødeligheden i det, som kristendommen generelt er blevet, hvis vi ikke rejser os op med mod til at kaste det åg af denne perverse overensstemmelse, som Herren aldrig har lagt på sit folk. Vi vil heller ikke hæve os over denne magtesløshed og dødelighed, hvis vi ikke kommer ind i den enhed, Han har kaldt os til.

At være en ikke tilhænger af ensretning alene, for at stå imod overensstemmelsens pres vil med tiden føre til den dødbringende fælde af lovløshed. Igen er der en grøft på hver side af livets sti. Som Herren Jesus erklærede: "For porten er lille, og vejen er smal, der føre til liv, og få er dem, der finder den" (Matt. 7:14). Ægte kreativitet er ikke reaktionær; det er ikke imod noget - det er for livet.

Jesus var ikke en revolutionær, fordi Han gjorde, hvad Han gjorde som reaktion på farisæerne, men på grund af hvem Han var. Farisæerne reagerede overfor Jesus på den måde, de lovisk religiøse altid vil reagere på Han's sande kreative liv, når det bliver åbenbaret i nogen. Lovløshed er dog lige så dødbringende som lovisk religion. Husk, at der er en grøft på hver side af livets sti.

Fordi Gud "Skaberen" skabte mennesket efter sit billede, er menneskets sande natur også kreativ. Vi vil aldrig komme ind i fylden af hvem vi blev skabt til at være indtil og medmindre vi er kreative. Kreativitet af hensyn til kreativitet vil dog føre til fald. Mennesket blev også skabt til at vandre med Gud, og ægte kreativitet, der fører til livet, kan kun komme ud af at vandre med Ham.

Selvom nogle af de mest kvælende pres, der hæmmer kreativitet, nu findes i kirken, kan enhver kunstform og musikstil spores til kirken som dets fødested. I øjeblikket bliver mange ting, som fødes af kirken, også drevet ud af kirken af den sky eller loviske religiøse og derefter fanget af fjenden og brugt til hans djævelske formål. Dette må og skal ophøre.

Men kirken har stadig været arnested for den største kreativitet, som verden nogensinde har kendt. Den vil blive endnu mere kreativt inden udgangen, fordi nye leder vil blive givet til kirken med evnen til at forstå og vodte de største kreative kræfter, der er ved at blive frigivet gennem kirken. Herren har virkelig gemt Han's bedste vin til sidst. Denne ultimative frigivelse af kreativitet vil også bringe åbenbaringen af Skaberen, som mennesket aldrig har kendt.

Det er blevet anslået, at mennesket kun bruger ca. 10 procent af sin hjerne, og at det største geni sandsynligvis kun bruger ca. 15 procent. Hvad bruges de andre 85 procent til? Det er til at opfatte, forstå og nlæde sig over Gud. Når genfødelsen virkelig fungerer i vores liv, bliver vores sind både fornyet og genoprettet. Vi er blevet garanteret dette i Rom. 8:11. "Men hvis Ånden fra Ham, der rejste Jesus fra de døde, bor i dig, skal Han, der rejste Kristus fra de døde, skal Han også levendegøre dit dødelige legeme ved Han's Ånd, som bor i dig.".

Det græske ord, der er oversat "levendegøre" i dette vers, er zoopoieo, som bogstaveligt betyder at " sætte liv i, gøre levende eller give liv til." Hvis vi allerede bliver levende i Kristus, når vi genfødes, hvad er der da at give liv til? Han giver liv til den del af os, der er død, hvoraf en stor del er vores sind. Som 1 Kor. 2:14-16 forklarer,

Men et sjæleligt’ menneske tager ikke imod det, der stammer fra Guds Ånd; thi det er ham en dårskab, og han kan ikke forstå det, thi det må bedømmes åndeligt.

15. Den åndelige derimod kan bedømme alt, men selv kan han ikke bedømmes af nogen.

16. Thi hvem har lært Herrens sind at kende, så han skulle kunne undervise Ham? Men vi har Kristi sind.

Som svar til dem som har haft en tid som ledere i kirken, men åbenbart havde et sind, der kun kunne forstå det fra det naturlige perspektiv, reagerer mange kristne næsten for enhver form for tanker, mening eller planlægning. Dette er et meget tragisk bedrag. Kristne skulle være de mest intellektuelt strålende mennesker på planeten! Vi har ikke kun fået et åndeligt perspektiv, der overskrider det naturlige, vi har fået Kristi sind!

Herren er ikke imod os fordi vi bruger vores sind - Han er imod os, der ikke bruger dem! Han ønsker at vække de 85 procent af vores sind, som vi i øjeblikket ikke bruger. Når dette finder sted, vil kristne stige op til toppen inden for alle områder af videnskab, kunst, uddannelse og endda regering.

Så hvordan får vi vores sind fornyet og vakt? Først må vi forstå, at Paulus ikke sagde "jeg" har Kristi sind, men "vi" har Kristus sind. Herren har designet den nye skabning som et stort forenet legeme. At vandre med Gud betyder nu at være en del af Han's legeme, kirken. Dynamikken i det sande kirkeliv vil hjælpe med til både at forny og vække vores sind. Dette står skrevet i sådanne skrifter som 1 Joh. 1:7, Men hvis vi [virkelig] vandrer i lyset [dvs. lever hver eneste dag i overensstemmelse med Guds forskrifter], ligesom Han selv er i lyset, så har vi [sandt, ubrudt] fællesskab med hinanden [Han i os, og vi i Ham], og Jesus Han's Søn blod renser os fra al synd [ved at slette synden, renser os fra synd i alle dens former og manifestationer]. Hvis vi ikke har fællesskab med hinanden, vandrer vi ikke i lyset.

Kirken kaldes først til at være en familie, ikke en organisation. Når organisationen begynder at formørke fællesskabet, så afviger, går vi bort fra det sande kirkeliv. Derfor har institutionaliseret kristendom altid været den største trussel for at kirken at blive til det, den blev skabt til at være - et levende legeme med Kristus som hoved. Når ægte kirkeliv gendannes, som det var beregnet til at være, vil det vække os alle langt mere, end vi nogensinde har drømt muligt i dette liv. Herren vil blive åbenbaret i sit folk, og sammen vil de være en brønd, hvorfra Han's levende vand strømmer.

137. Spørgsmålene Om Livet
OP