Hjem   Profetisk Menu
PROFETISKE ORD FOR 2021 af Patricia King

-1-

FORBERED DIG TIL UDFORDRENDE TIDER:
ADVARSELEN, LØFTET OG UNDERVISNING

Jeg så en klar vision af et forstørrelsesglas over 2 Timoteus kapitel 3 og derefter skinnede en lysstråle gennem forstørrelsesglasset på siden. Hvert vers var med fed skrift.

Guds Ånd siger, 2 Tim. Kapitel 3 bliver hovedpunktet, forstørret og der bliver kastet lys over det for mit folk i denne time. Vær opmærksom/vogt. Modtag åbenbaringen, der ligger inden for versene. Lad ordene overbevise og dømme dig. Tro ikke, at dette ord er til en anden end dig, men lad det trænge ind i dit eget hjerte. Jeg har sendt dig dette ord for at forberede dig på, hvad der er lige nu er i din midte og på det, der skal komme.

For dem, der søger tættere ind til mig og fuldstændig overgiver deres hjerte og liv til mig i denne time, vil der være stor belønning, for i tiden nu er den udfordrende og farlig, vil jeg udgyde min herlighed over og gennem dem, der frygter mit navn. Far ikke vild, Gud lader sig ikke spotte! thi hvad et menneske sår, det skal han også høste. Thi den, der sår i sit kød, skal høste fordærvelse af kødet, men den, der sår i Ånden, skal høste evigt liv af Ånden. (Gal. 6: 7-8). Husk, det er forræderiske, troløse, svigefulde, upålidelige, lumske dage. Vær klog og forsigtig - du skal handle med omhu og tanke for din fremtid og for de kommende generations fremtid.

2 Tim. 3:1-5 NASB
1 Men indse dette, at i de sidste dage vil svære tider komme.
2 For mennesket vil være egenkærlige, ha' kærlighed til penge, pralende, arrogante, kriminelle, ulydige over for forældre, utaknemmelige, uhellige,
3 ukærlige, uforenelige, ondsindede sladder, uden selvkontrol, brutale, hadere af det gode,
4 forræderiske, hensynsløse, indbildsk, elsker nydelser. lyst. velbehag mere end at have kærlighed til Gud,
5 de har gudsfrygts skin (religion), men fornægter dens kraft. Undgå sådanne mennesker og holde dig langt væk fra dem.


FORKLARING:
Vanskelige/Svære tider:


Vanskelige/Svære Tider: Græsk: Chalepos
1 Svært at udføre, at tage, at nærme sig
2 Svært at bære, besværlig, farlig
3 Hård, skånselsløs, brutal, skarp, barsk, vild, voldsom, rasende, bister, bidsk, glubsk, modbydelig, rå

Tid: Græsk: Kairos
En fast og bestemt tid, tiden når tingene bringes i krise, ventede på den afgørende epoke.

URETFÆRDIGHED

1 Egenkærlige - narcissisme
2 Kærlighed til penge - grådighed (svindlere der sælger deres sjæl)
3 Pralende, arrogante, stolte, indbildske
4 Spottere (onde, bagvaskende, bebrejdende, vanærende, afsporet, grove ord overfor andre)
5 Ulydige overfor forældre
6 Utaknemmelig (uberettiget)
7 Uhellig (“ond” - Strongs definition) brutal, uden selvkontrol, hensynsløs
8 Utiltalende, grim
9 Uforligelig, uforsonlig
10 Ondsindede sladder
11 Forræderisk, troløs, svigefuld, upålidelig, (“forrædere” - Strongs definition)
12 elsker nydelser, lyst, velbehag mere end elske Gud

SELVRETFÆRDIGHED (RELIGION)
1 Holder sig fast ved en form for gudsfrygt (Jesus afslørede dette, da Han talte til de religiøse ledere)
2 Benægtelse af kraften

KRAFT DEFINERET: Græsk: Dynamis
Styrke, kraft, evne
1 Iboende kraft, kraft der opholde sig i af dens natur, eller som en person eller ting udøver og frembringer
2 Kraft til at udføre mirakler
3 Moralsk kraft og en sjæls udmærket egenskab
4 Den kraft og indflydelse, der hører til velstand og rigdom
5 Kraft og ressourcer, der stammer fra (ulovlig form for lotteri baseret på gætning af tilfældige tal)
6 Kraft der bestemt for eller basere på hære, magter, skare

LØFTER
2 Tim. 3:10-13
10. Du derimod har flittigt efterfulgt mig i [mit eksempel, der er] lære, i livsførelse, i forsæt, i troskab, i langmodighed, i kærlighed, i udholdenhed, 1Tim. 4:6, 6:11.
11. i forfølgelser, i lidelser som dem, jeg måtte gennemgå i Antiokia, i Ikonium, i Lystra. Ja, hvilke forfølgelser har jeg ikke døjet! og Herren har friet mig ud af dem alle.
12. Sådan skal også alle de, som vil leve et gudfrygtigt liv i Kristus Jesus, blive forfulgt.
13. Men onde mennesker og bedragere kommer længere og længere ud i det onde; de fører vild og farer vild.


1 Alle, der ønsker at leve gudfrygtige i denne time, vil blive forfulgt. 2 Onde mennesker og bedragere vil gå fra ondt til værre.
3 bedraget vil stige.

UNDERVISNINGEN

2 Tim. 3:5b
... undgå sådanne mennesker som disse.

2 Tim. 3:14-17
14.
Du derimod, bliv ved det, som du har lært og er blevet overbevist om, Thi du ved, hvem de er, du har lært det af,
15. og du kender fra barndommen af de hellige skrifter (Hebraiske Skrifter), som kan gøre dig viis til frelse ved troen på Kristus Jesus.
16. Ethvert skrift er indblæst af Gud, og er gavnlig for undervise, til domfældelse [om synd], til korrektion [for fejl og genoprejse til lydighed], til at optugte i retfærdighed [lære at leve i overensstemmelse med Guds vilje, både offentligt og privat - opfører ærefuldt med personlig integritet og moralske mod]
17. Så at Guds-mennesket kan blive fuldt beredt, vel skikket og grundigt rustet til al god gerning.


1 Vælg klogt dine forbindelser.

2 Tim. 3:5b ... undgå sådanne mennesker som disse.

Judas 1:17-23 NASB
17 Men du, elskede, burde huske de ord, der blev talt på forhånd af vor Herre Jesu Kristi apostle,
18 som de sagde til dig: "I den sidste tid vil der være hånere, der følger deres egne ugudelige lyster."
19 Det er dem, der skaber splittelser, verdens sindede, blottet for Ånden.
20 Men I elskede, opbyg jer sev på jeres høj hellige tro og bed i den Hellige Ånd,
21 bevar jer i Guds kærlighed, medens I venter på, at vor Herre Jesus Kristus i sin barmhjertighed vil føre jer til evigt liv..
22 og ha' barmhjertighed med dem der tvivler;
23 [Stræb efter at] redde andre, riv dem ud af ilden! Men der er andre, som I skal være barmhjertige imod med frygt, så I afskyer endog den kjortel, som er besmittet af kødet.


Åb. 2:20 NASB
'Men jeg har dette imod dig, at du tolererer kvinden Jezabel, der kalder sig profetinde, og hun lærer og fører mine tjenere på vildspor, så de begår umoral og spiser ting, der ofres til afguder.

1 Kor. 5:9-13 NASB
9 Jeg skrev til jer i mit brev, ikke at omgås umoralske mennesker;
10 Jeg mente overhovedet ikke dette med verdens umoralske folk eller med de begærlige og svindlere eller med afgudsdyrkere, for da skulle du gå ud af verden.
11 Men faktisk skrev jeg til jer at du ikke skal omgås nogen såkaldt broder, hvis han er en umoralsk eller begærlig, grådig person, eller en afgudsdyrkende, eller en spotter, en beruset eller en svindler - ikke engang spise sammen med en sådan person.
12 Thi er det min sag at dømme dem, der er udenfor? Er det ikke dem indenfor, I skal dømme?
13 Men de der er udenfor, dømmer Gud. FJERN DET UGUDLIGE MENNESKE FRA DIG SELV.

Matt. 23:13 NASB
"Men ve jer, I skriftkloge og farisæere, hyklere, fordi I lukker himmelriget for folk, selv går I ikke derind, og dem, som vil gå ind, tillader I det ikke.


2. Hav gode modeller, lærere og ansvarlighed
(dem, der underviser og forbillede for retfærdige værdier, eksempelr på gudsfrygt, kærlighed, sandhed)


2 Tim. 3:14
Du derimod, bliv ved det, som du har lært og er blevet overbevist om, Thi du ved, hvem de er, du har lært det af.


3. Vær forpligtet, engageret, overgivet til Skrifterne

2 Tim. 3:16
Ethvert skrift som er indblæst af Gud, er også gavnligt for undervisning, til at irettesætte, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed, at genoprejse så at det menneske kan være tilstrækkeligt udrustet til al god gerning.


4. Angre og omvendelse

Matt. 4:17
Fra den tid begyndte Jesus at prædike og sige: "Omvend dig, for himlenes rige er nær."


Ap.g. 17:30-31 NASB
30 "Vel har Gud båret over med uvidenhedens tider, men nu sender Han mennesker det budskab, at de alle og alle vegne skal omvende sig,
31 Thi Han har fastsat en dag, da Han vil dømme jorderig med retfærdighed ved en mand, som Han har bestemt dertil; og det har Han gjort troværdigt for alle ved at lade Ham opstå fra de døde."
Ap.g. 3:19 NASB
Omvend dig derfor og vend tilbage, så dine synder kan udslettes, for at genoprettelsestiderne kan komme fra Herrens nærhed.


5. Kom tættere på Helligånden

2 Tim. 1:14 NASB
Bevar ved Helligånden, som bor i os, den skønne skat, der er dig betroet.


Bliv vedvarende fyldt med Helligånd - Han er ”olien i din lampe”

Ef. 5:18 KJV
Og drik dig ikke fuld i vin, det fører kun til udskejelser [ondskab, korruption, dumheder]; men stadig være fyldt og stimuleret af HelligÅnden, og konstant styret og ledt af Ham.

OP