Hjem

Vi Tror på

 

At Bibelen er Guds Ord, nedskrevet af mennesker under Helligåndens inspiration.

At der er kun en sand Gud. Som er åbenbaret i tre personer: Gud Fader, Gud Søn og Gud Hellig Ånd. Jesus er Gud's Ord (Logos). I begyndelsen var Ordet hos Gud, hvilket stadfæster Han's tidligere tilværelse som et med Gud. Herren Jesu Kristi guddommelighed, Hans jomfrufødsel, Hans syndfri liv, syndsforladelse gennem Hans stedfortrædende død på et kors og Hans udgydte blod, Hans legemlige opstandelse, Hans himmelfart til Faderens højre hånd og Hans personlige tilbagekomst i magt og majestæt på jorden.

Nødvendigheden af at blive født påny for at blive frelst fra synd og fortabelse. Helligåndens nutidige værk i et genfødt menneske for at gøre det i stand til at leve et indviet og helligt liv. De dødes opstandelse, de genfødte til liv og de fortabte til evig dom.

På Personen Jesus Kristus:
I ham blev alting skabt i himlene og på jorden, det synlige og det usynlige, troner og herskere, magter og myndigheder. Ved ham og til ham er alting skabt. Kol.1:16.

Jesus Kristus er Alpha og Omega, begyndelsen og enden. Alt er sammenfattet i Kristus, både det himmelske og det jordiske. Ef.1:10.

Jesus Kristus, hvis tidligere tilværelse med Gud i form af Gud, tømte Sig Selv for at blive et fuldkomment menneske så Han kunne blive det forsonende offer for menneskeslægtens synd. Gennem Han's forsonende offer gjort ved korset, har alle som tror på Ham og Han's offer for deres synd fået tilgivelse og blive genindsat til at have fællesskab med Gud som var mistet ved mennesket's synd.

For der er én Gud og én formidler mellem Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus 1Tim.2:5.

På at Mennesket:
Vi tror på at mennesket er skabt af Gud af jordens støv, uden synd eller kundskab om godt og ondt. Det første menneske, Adam, syndede mod Gud's befaling, som Gud havde advaret om, døds processen kom ind i ham og han's efterkommere på grund af denne synd. Derfor har alle syndet og fortjener vi alle dødsdommen. På grund af vores uretfærdighed, er vi ude af stand til at komme til en hellig Gud, undtagen gennem Jesus sonings offer. Gennem Jesus, kan vi ikke alene komme frem foran Nåden's Trone, men vi kan komme i frimodighed siden vores tillidsfuldhed ikke er i os selv, men i Herren Jesus.

På Forsoningen:
Fordi alle har syndet og derfor er under dødsdommen, må alle have tillid i Jesu sonings offer for tilgivelse for synd. Der er ikke nogen anden vej for at blive forligt med Gud eller flygte fra den evige dom, undtagen gennem det forsonende offer af Jesus.

Dem som tror på Jesus Kristus har adgang til Nåden's Trone ved Han's offer og ved Han's offer alene.

På Den Nye Fødsel:
At det må foregå nøjagtig som Skriften siger: "Jesus svarede og sagde til ham: "Sandelig, sandelig, siger jeg dig: ingen kan se Gud's rige, hvis han ikke bliver født påny." Her står det Skrevet, hvad det vil sige at blive født påny, og dette er hvad vi tror, at det er vejen til at komme ind i Gud's riget, for Jesus siger længere nede i samme situation til Nekodemus: "Sandelig, sandelig, siger jeg dig, uden nogen bliver født af Vand og Ånd, kan han ikke komme ind i Guds Rige. Altså for at komme ind i Gud's riget må vi fødes påny.

På Formålet med Troen:
At som der står Skrevet i Rom.10:10. At den sande tro kommer fra hjertet og ikke kun fra sindet's tanker. Gud's formål med at kræve tro for frelse er at rejse vores fokus og koncentration over det verdslige til den Ene som er evig. Derfor, evangeliet som er i stand til at frelse sjæle må og skal være prædiket i kraften af Gud's Ånd. Evangeliet er ikke afhængig af menneskelig veltalenhed eller overbevisning som kan forvandle sindet, men ikke kan forvandle hjerter. Kun Gud's Ånd kan åbenbare Gud's Søn, og kun Gud's Søn kan åbenbare Faderen.

På Skriften's Autoritet:
Vi tror på den Guddommelige inspiration og autoritet af de 66 bøger i den Hellige Bibel som en komplet kanon af Gud's vidnesbyrd til menneskeslægten. Vi er forpligtet til at (høj)agte og værdsætte Skriften som selve Gud's Ord, ufejlbarlig i dets originale form. Vi acceptere ikke nogen lære som modsiger Skriften.

Vi forstår at der er mange fremgangsmåder og lære som er overvejende ortodokse som ikke strider imod Skriften, men som er ikke er korrekt omtalt i Han's Ord. Vi forpligter os til at give frihed i den tro og fremgangsmåde for disse undervisninger, men vi vil bestræbe os for at opretholde det bibelske vidnesbyrds enfoldighed og dets angivende fremgangsmåde eftersom vi bliver givet nåde til at modtage dem. Vi accepterer ikke nogen åndelige erfaringer som har sin kilde i den Hellige Ånd som ikke danner præcedens i Skriften. Vi accepterer ikke nogen åbenbaring, vision, drøm, profeti eller dømmekraft som sandheder som er modstridende eller uforenelig med Skriften, eller ikke kan blive bekræftet ved den. Vi tror ikke at nogen anden skrift har samme autoritet som Skriften's kanon.

På Nadveren:
Vi anerkender bestemmelsen af Herren's nadver for ihukommelsen af Jesus og som et vidnesbyrd af vores fællesskab (fælles-enighed, harmoni,) med Ham i Han's legeme, kirken. Vi anser det som en hellig forordning, men vi accepterer ikke den lære som at altergangen er med det formål for syndernes forladelse, som Skriften vidner om er alene grundet på Jesu offer på korset Hebr.9:25-28.

På Dåben i Vand:
Vi tror på at vand dåben skal være ved fuldstændig neddykning og fuldbyrdet straks efter overgivelsen til Jesus herredømme og Han's sonings offer for vor synd. Denne forordning er en personlig og offentlig tros erklæring for døden, begravelsen og opstandelsen af Jesus Kristus på vores vegne, og at det er et engagement (forpligtelse) ved at lægge vore liv ned for at blive et med Ham i Han's død, begravelse og opstandelse

På Dåben i den Hellige Ånd
Vi tror at "dåben i den Hellige Ånd" er en supplerende gentagelse, som følger efter genfødelsen (se Ap.g. 8:15-17 og 19:1-6). en denne dåb følger sædvanligvis Ånden's gaver med, såsom tungetale, profeti, o.s.v.

Formålet med dåben i den Hellige Ånd er at tildele åndelig kraft til den troende for at være et vidne (Ap.g. 1:8, 5:32). Denne dåb er et kendetegn på at være fyldt med Ånden (Ap.g. 4:31, 7:55, 13:9,52), som kan være en speciel og gentagende bemyndigelse for specifikke formål.

På Den Hellige Ånd's Nærværende Tjeneste:
Vi tror på at "Jesus Kristus er den samme i dag, i går og til evig tid," Hebr.13:8. og at Han's tjeneste i og gennem kirken ved den Hellige Ånd ikke har forandret sig siden begyndelsen. Vi accepterer, anerkender, opmuntre og søger alle de bibelske gaver og tjenester af den Hellige Ånd som tilstedeværende og vital for kirken for at fuldføre hendes fulde formål i dag.

Jesus Anden Genkomst:
Vi tror bogstaveligt på Herren Jesus Kristus fysiske tilbagekomst for at tage autoritet og regere over hele jorden. Vi tror på at ved Herren's tilbagekomst, at dem som lever vil blive forvandlet og mødes med Ham i luften. Se: 1Tess.4:16-17. OP

Copyright 2010. All Rights Reserved Levende Vand. Webmaster.

OP