Hjem   Helligåndens Menu
Den Hellig Ånd som Person

Den Hellig Ånd som Person er for de fleste kristne en kendsgerning, men det at have den fællesskab med Ham, ligger på mange måder fjernt fra dem, hvilket kan både være let forståeligt og samtidig meget svært at forstå.

Den lette forståelige del kommer nok derhen ad, at når vi har med Herren Jesus at gøre kan vi både se og høre Ham når vi læser Gud's Ord, dog tror jeg ikke at ret mange tænker over at det er Helligånden der åbenbare Skriften, når de læser. 2 Pet. 1:20-21.
Vi kan jo se i Ordet at det er Helligånden der både har inspireret mennesker til at sætte ord på Han's vejledning og at det er Ham som oplyser vore hjerter om Herren Jesus og peger hen på Jesus, Joh. 16:13-14.

Jeg tror det der får de fleste til ikke at personificere Helligånden ligger i det der står skrevet i Joh. 16:13, "Han skal ikke tale af sig selv."
Det at Han ikke skal tale af sig selv, gør Ham jo ikke til noget andet, end det Han er, og Han er sandelig værd at have fællesskab med.

Lad os se hvem Han er:

Den Hellige Ånd er en virkelig Person


Den Hellige Ånd er en virkelig Person som kom for at bo hos Jesus Kristi sande tilhænger efter Jesus opstod fra de døde og steg op til himmelen (Ap.g. 2).

Jesus sagde til sine apostle:
Og Jeg vil bede Faderen, og Han skal give jer en anden Talsmand som skal være hos jer til evig tid.

Sandhedens Ånd, som verden ikke kan tage imod, fordi den ikke ser Ham og ikke kender Ham; men I kender Ham, thi Han bliver hos jer og skal være i jer.

Jeg vil ikke efterlade jer Faderløse; Jeg kommer til jer. (John 14:16-18
)

Den Hellige Ånd er ikke noget svævende eller en utydelig, æterisk skygge/skyggebillede/genfærd/fantom, eller en upersonlig kraft. Han er en Person lige stor/lig/jævnbyrdig på alle måder med Gud Fader og Gud Søn. Han er den tredje Person i Treenigheden.


Jesus sagde til sine apostle:
(Matt. 28:18-20.)
18. Da trådte Jesus frem, talte til dem og sagde: »Mig er givet al magt i Himmelen og på jorden.

19. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn,

20. og idet I lærer dem at holde alt det, som Jeg har befalet jer. Og se, Jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.

Gud er Fader, Søn og Hellig Ånd. Alle de guddommelige egenskaber tillægges/tilskrives Faderen og Sønnen tillige med den Hellige Ånd.

Når en person bliver født på ny ved tro og modtager Jesus Krist (John. 1:12-13, John. 3:3-21), tager Gud bolig i denne person gennem/ved den Hellige Ånd (1 Kor. 3:16). Den Hellige Ånd har intelligens (1 Kor. 2:11), følelser (Rom. 15:30), og vilje (1 Kor. 12:11).

Den Hellige Ånd's primære rolle er at Han bærer "vidnesbyrdet" om Jesus Kristus (John. 15:26, 16:14). Han taler i menneskers hjerter sandheden om Jesus Kristus. Den Hellige Ånd's er også den kristne's Lære (1 Kor. 2:9-14). Han åbenbarer Gud's vilje og Gud's sandhed til den kristne.


Jesus sagde til sine disciple
John 16:13 "Talsmanden, Helligånden, som Faderen vil sende i mit navn, Han skal lære jer alle ting og minde jer om alt, hvad Jeg har sagt jer."

(John 14:26)
"Men når Han, Sandhedens Ånd, kommer, skal Han vejlede jer til hele sandheden;
thi Han skal ikke tale af sig selv, men alt, hvad Han hører, skal Han tale, og det, der kommer, skal Han forkynde jer." )

Den Hellige Ånd blev givet for at bo i dem som tror på Jesus, i overensstemmelse med at skabe Gud's karakter i den troendes liv. Dette kan vi ikke selv udrette eller skabe, men Helligånden vil give os Han's frugt ind i vore liv, såsom: kærlighed,glæde, fred, langmodighed, mildhed, godhed, trofasthed, sagtmodighed, afholdenhed (Gal. 5:22-23).

Snarere end prøve at være kærlighed, langmodig, mild, beder Gud os at være afhængig af Ham, for at Han kan skabe disse kvaliteter/ egenskaber i vores liv. Derfor bliver kristne fortalt at vandre i Ånden (Gal. 5:25) og lade sig fylde af Ånden (Ef. 5:18).

Den Hellige Ånd sætte de kristne i stand til at udføre tjenergerninger som fremmer modenheden blandt de kristne (Rom. 12. 1nKor. 12. Ef. 4).

Den Hellige Ånd udfører også et hverv for ikke-kristne. Han overbeviser menneskers hjerter om Gud's sandhed vedrørende hvor syndige de er -- at de behøver Gud's tilgivelse; hvor retfærdig Jesus er -- Han døde i vores sted, for vores synd; og Gud's endelige dom over verden og at de ikke tror på Ham (John 16:8-11).

Den Hellige Ånd viser os i vore hjerter og sind, bede os at omvende os og vende os til Gud for at få tilgivelse og et nyt liv.

Skrift Henvisning
Joh. 16:13-14.

13. Men når Han, Sandhedens Ånd, kommer, skal Han vejlede jer til hele sandheden; thi Han skal ikke tale af sig selv, men alt, hvad Han hører, skal Han tale, og det, der kommer, skal Han forkynde jer.
Joh. 14:26, 15:26. 1 Joh. 2:27. HELLIGE ÅND Ap.g. 1:2. SANDHED Joh. 17:17.
14. Han skal herliggøre mig; thi Han skal tage af mit og forkynde jer det.

John 14:16-18.
16. Og Jeg vil bede Faderen, og Han skal give jer en anden talsmand til at være hos jer til evig tid.
Joh. v:26, 14:26, 15:26, 16:7. Luk. 24:49. Ap.g. 2:1ff. Rom. 8:26. HELLIGE ÅND Joh. 15:26. HELLIGE ÅNDS BETEGNELSER Rom. 1:4.
17. Sandhedens Ånd, som verden ikke kan tage imod, fordi den ikke ser den og ikke kender den; men I kender den, thi den bliver hos jer og skal være i jer.
Joh. 7:39, 15:26, 16:13. Ap.g. 5:32. 1 Kor. 214. SANDHED Joh. 15:26.
18. Jeg vil ikke efterlade jer Faderløse; Jeg kommer til jer.
Joh. v:3, 16:22, 20:19ff. Matt. 28:20.

Matt. 28:18-20.
18. Da trådte Jesus frem, talte til dem og sagde: »Mig er givet al magt i Himmelen og på jorden.
Matt. 11:27. Joh. 3:35, 17:2. Ef. 1:20ff. Hebr. 2:8. HIMMEL Luk. 2:15.
19. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn,
Matt. 24:14. Mark. 16:15 f. Luk. 24:47. Ap.g. 1:8, 2:38.
20. og idet I lærer dem at holde alt det, som Jeg har befalet jer. Og se, Jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.«
Matt. 18:20. Joh. 14:18,23.

2 Pet. 1:20-21.
20. Og dette skal I først og fremmest vide, at ingen profeti i skriften lader sig tyde egenmægtigt.
Hebr. 1:1. SKRIFTEN
21. Thi aldrig er nogen profeti fremgået af et menneskes vilje, men drevne af Helligånden udtalte mennesker, hvad de fik fra Gud.
2 Tim. 3:16. 1 Pet. 1:11. DE HELLIGE 2 Pet. 3:11.

OP