Hjem
Apostilsk Undervisning
Til Bibel Studie


20. Jorden Lænket til Himlen.


Hvad vi indtil nu har undersøgt, er kaldelsen for enhver kristen til at bo i de himmelske rige med Kristus, og at bringe velsignelsen fra himmelen ned til jorden. Dog, vor ultimative mål er mere end at bringe velsignelsen fra himlen til jorden, men endnu bedre, at bringe himmelens rige til jorden.

Et kongerige ikke er et kongerige uden der er en konge, det betyder at kongeriget aldrig vil komme fuldt ud nedtil jorden, førend kongen gør det. Så vores sande formål er at bringe Kongen til jorden.

I 2 Pet. 3:12, har vi en betydningsfuld udtalelse hvor Peter siger at vi skal ”medens vi venter og fremskynder Guds dags komme.” Kan vi virkelig fremskynde Herrens komme?

Ja. Når kirken gør sig selv rede til at blive den herlige brud som hun er kaldt til at være, vil Faderen ikke være i stand til at holde Herren Jesus tilbage længere. Som den mest lidenskabelige elsker, der ikke kan holdes tilbage fra sin elskede, men vil gøre alt for at komme til hende, må Faderen lade Jesus gå!
Da vil Kongen og Han’s dronning elske med en perfekt kærlighed, og regere over verden indtil den er blevet fuldstændig genoprettet fra al korruptionen fra faldet. ’

Da vil det blive givet tilbage til Faderen. Læs Selv: 1 Kor. 15:22-28

Som vi ser det i Højsangen, bliver brudens ynder sammenlignet mest med frugt og ting som giver en rigelig høst. Det er på den måde vi bliver gjort rede, at vi vokser i Åndens frugt, og bringer høsten ind. Vi gør det ved at skuer ind i Herrens herlighed med et utilsløret ansigt så vi bliver forvandlet til Han’s billede, Se: 2 Kor.3:18.

 

Det sande evangelium om riget er en præsentation af Kongen gennem Han’s folk.

Det er ikke kun ved at se Herrens herligheden at vi bliver forvandlet, men på grund af at det er med et ” utilsløret ansigt.”
Hvad er årsagen til, at Herrens herlighed som vi ser den, bliver tilsløret og fordrejet?
En af de primære årsager som tilslører, adskiller og fordrejer vores visioner vi får fra Herren i vor tid er kærlighed til penge.

Som Paulus skriver i:

1 Tim. 6:10. 
For kærlighed til penge er roden til alt ondt;
drevet af den er nogle faret vild fra troen og
har voldt sig selv megen bitter smerte.

Jeg har taget dette skriftsted fra King James version fordi nogle nye oversættelser har prøvet på at udvande denne tekst ved at sige såsom kærlighed til penge er roden til alle former for ondt, men original teksten siger bogstavelig at det er ” roden til alt ondt.” Penge kan være én af de ultimative afguder i menneskets hjerte. En afgud er ikke bare noget som mennesker tilbeder i stedet for Gud, men det er noget de sætter deres tillid til i stedet for Gud. Penge er ligeledes den primære ting som selv kristne vil være tilbøjelig til at lægge deres tillid til i stedet for til Gud. Det er grundlæggende at lære at behandle penge ret for at vandre i riget, det kan vi læse i:

Luk. 16:11-13. 
Hvis I altså ikke har været tro med den uretfærdige mammon,
hvem vil så betro jer den rette?
Og hvis I ikke har været tro med det, som tilhørte andre,
hvem vil så give jer at eje noget selv?
Ingen slave kan tjene to herrer;
han vil jo enten hade den ene og elske den anden,
eller holde sig til den ene og ringeagte den anden;
I kan ikke tjene både Gud og mammon.

Penge er den mindst værdifulde resurse i riget. Det er en resurse, og den har noget værdi, men det er det mindste af hvad vi har brug for, for at repræsentere riget.
Meget mere end penge, eller hvad end penge kan købe, har vi brug for den Hellige Ånds salvelse. Vi er nød til at lære at behandle og omgås penge ret, fordi, indtil vi har lært det, kan vi ikke blive udrustet med rigets sande rigdom.

Hvilken bl.a. er Åndens gaver.

Hvilket pengebeløb kunne i den grad være mere værd end et enkelt ord fra Gud, eller et mirakel eller en helbredelse?
En af de grundlæggende måder som vi retlig behandler de finansielle resurser vi er blevet udrustet med, er altid at give den første frugt til Herren.
Det er at være trofast med det der åbner vinduerne til himmelen for os, kan vi læse i:

Mal. 3:10. 
Bring hele tienden til forrådshuset,
så der kan være mad i Mit hus;
 sæt Mig på prøve dermed, siger Hærskares Herre,
om Jeg da ikke åbner jer himmelens sluser og udøser velsignelse over jer i overmål.

Det er det eneste sted i skriften at Herren faktisk udfordre os til at prøve Ham.
Jeg har heller ikke mødt en eneste kristen som trofast har gjort dette som ikke har et vidnesbyrd om at Herren altid er trofast.
Jeg tror heller ikke at jeg har mødt en eneste kristen der har været under konstant økonomisk stress som har været trofast i at give tiende.

At give vore tiende som førstefrugten til Herren garanterer ikke at vi aldrig vil have økonomiske udfordringer, men det er garanteret at vi vil blive bragt igennem dem.

Jeg har mødt mange kristne der troede på at tiende var under loven og at de derfor ikke længere skulle give tiende.
Det er ikke tilfældet, og det er en misforståelse af den nye pagts præsteskab, Hvilket er Melkizedeks præsteskab (se: Hebr. 5:6. Abraham gav tiende til Melkizedeks før loven).

Vi har undersøgt Jakob’s stige, han’s løfte til Herren kom straks efter han havde set denne stige række ind i himmelen.
læs det i:

1 Mos. 28:16-22.

Både Abraham og Jakob forstod nødvendigheden af at give tiende længe før loven var blevet givet. Abraham gav den som en reaktion på den sejr Gud havde givet ham, og Jakob forpligtede sig med den som svar på den himmelske vision.

Igen, vores mål er at bringe velsignelserne fra himmelen til jorden så at verden bliver berørt med sandheden om himlen.
En af de rystende ting for enhver verdslig tænkende er én person som ikke er bundet til afgudsdyrkelse af penge.
Disse som er frie fra dette kan have meget, eller lidt, men det berør dem overhovedet ikke.
Når vi vandre på den måde, vil vi også begynde at opleve at frihed og kraften fra himlen har uudtømmelige resurser.

til 21. Klædt på til Himlen.

OP