Hjem
Apostilsk Undervisning
Til Bibel Studie


2. Bestige Gud’s Bjerg.

I forrige kapitel gennemgik vi hvordan der i stigende grad er trin til modenhed i JESUS KRISTUS. Følges disse trin vil de lede til et mere modent og sejrrigt kristent liv. Mit mål er og starter i:

Ef. 4:15.
”at vi i alle måder vokser op til Ham som er hovedet, KRISTUS selv.”

Til hjælp for jer vil jeg tage et par skriftsteder, så kan I selv gå dybere i jeres individuelle studie af dem. Det første er af Paulus i:
1 Kor. 10:1 – 11.
Jeg vil nemlig ikke, brødre, at I skal være uvidne om, at vores fædre alle var under skyen og alle gik gennem havet
og alle blev døbte til Moses i skyen og i havet
og alle spiste den samme åndelige mad
og alle drak den af samme åndelig klippe, som fulgte med; og den klippe var KRISTUS.
Dog, de fleste fandt GUD ikke behag i; de blev jo slået ned i ørkenen.
I dette er de blevet eksempler til advarsel for os, for at vi ikke skal begære, hvad ondt er, således de gjorde.
Bliv heller ikke afgudsdyrkere, som nogle af dem blev, således som der står skrevet:
”Folket satte sig til at spise og drikke, og derpå stod de op for at lege.”
Lad os heller ikke bedrive utugt, som nogle af dem bedrev utugt, og på én dag faldt tre og tyve tusinde
Lad os heller ikke friste HERREN, som nogle af dem fristede Ham og blev dræbt af slanger.
I må heller ikke knurre, som nogle af dem knurrede og blev dræbt ad ”ØDELÆGGEREN.”
Dette skete med dem, så de kan være advarende eksempler,
og det blev skrevet til påmindelse for os, til hvem de sidste tider er kommet.


I hele denne procedure, ser vi trin for trin, historien for Guds folk, at først bliver de udfriet fra fangenskabet.
Det hele begyndte med indstiftelsen af PÅSKEN, som er et profetisk mønster på, at JESUS kom og døde på korset for os, for at udfri os fra den Djævlens magt.

Efter at være blevet ”døbt i det røde hav” (vers 2) bliver de taget med på en trin for trin rejse gennem ørkenen, for at berede og modne dem til at indtage og eje deres arv.

Et andet grundtræk vi ser, er tabernaklet.
Efter at vi er gået gennem døren, som repræsenter Jesus (Joh. 10:7), bliver møbleringen af tabernaklet som vist, en fremadgående trin for trin ind i hele GUDS nærhed og HERREN'S herlighed.

Det er den mest omfattende af alle studier, og vi vil se på dette trin for trin og gå dybere ind i det, gennem vores studie. Du vil også kunne se et fælles træk mellem tabernaklet og templet der er bygget for HERREN, som peger hen på Herren JESUS selv, og Han's kirke.

Der er flere steder du kan se fremgang med henblik på modenhed, såsom opbygningen af Davids rige, ved at bringe arken tilbage til Jerusalem. Vi ser det i Salmerne 120 til 134, der er også en meget fundamental og praktisk oversigt for at vokse til modenhed som er givet os i:
2 Pet. 1:2–10.
2. Nåde og fred blive jer stadig rigere til del, idet I lærer Gud og vor Herre Jesus at kende.
Joh. 17:3. 1Pet. 1:2. Judas v:2. KENDE 2Pet. 2:12

En frugtbar kundskab 1:3-11.
3. Alt, hvad der tjener til liv og gudsfrygt, har Han's guddommelige magt skænket os gennem kundskab om Ham, om kaldte os ved sin herlighed og guddomskraft,
2Kor. 4:4,6. 1Pet. 2:9, 5:10. LIV 1Joh. 1:1.

4. og derved har Han også skænket os sine dyrebare og største forjættelser, for at I ved dem skal undfly fordærvelsen i verden, som skyldes det onde begær,
og få del i guddommelig natur.
Joh. 1:12, 17:21. 2Kor. 3:18, 7:1.Gal. 3:26. Ef. 4:22,24. 1Joh. 1:3, 3:2. GUD'S LØFTER 2Pet. 3:4-9.

De troende må leve et helligt liv, 1:5-11.

5. Sæt netop derfor al iver ind på i jeres tro at vise dyd, i dyden indsigt,
Gal. 5:6,22f. Tit. 3:8

6. i indsigten afholdenhed, i afholdenheden udholdenhed, i udholdenheden gudsfrygt,
Ap.g. 24:25. 1Kor. 9:25.

7. i gudsfrygten broderkærlighed og i broderkærligheden kærlighed til alle.
1Tess. 3:12, 4:9. Hebr. 13:1. BRODERKÆRLIGHED 1Joh. 2:9-11.

8. Thi når dette findes hos jer og stadig tager til, så tillader det jer ikke at være uvirksomme eller ufrugtbare i erkendelsen af vor Herre Jesus Kristus.
Tit. 3:14.

9. Og den, der mangler dette, er i sin kortsynethed blind og har glemt, at han er blevet renset fra sine tidligere synder.
Es. 59:10. Ef. 5:26. Hebr. 1:3. Jak. 1:24. 1Joh. 2:11.

10. Derfor, brødre, skal I så meget mere stræbe efter at gøre jeres kaldelse og udvælgelse urokkelig; thi når I gør det, vil I aldrig snuble;
Hebr. 3:14 Judas v:24. UDVÆLGELSE 2Joh. 2:9,11

SELA = Tænk efter

Hvis disse kvaliteter findes i vore liv, og tilta’r i os, vil vi kende vores kaldelse, og vi vil aldrig snuble. Disse er nogle åbenbare retningslinjer for fremgang til modenhed i vores tro.

Hvis vi skal vokse op til modenhed, må vi have én vision om hvor vi er på vej hen, og kende hvor vi er, for at være i stand til at se det næste skridt klart. Dette er mit vigtigste og største mål gennem denne bog. Og det er min bøn, at når du er når til sluttet af bogen, kan se tilbage på, hvordan vi på en fantastisk måde kan måle vores fremgang i vores tro og kendskab af HERREN, og ligeledes åbenbare Hans herlighed og magt gennem os til en verden i tiltagende mørke.

3. Vandringen begynder.

OP