Hjem
Apostilsk Undervisning
Til Bibel Studie


14. Parat til Himmelen, Nu.


Jacob havde en fantastisk oplevelse, som er relevant for os i dag, vi læser om den i.

1 Mos 28:12-17. 
Da drømte han, og se, på jorden stod en stige, hvis top nåede til himmelen,
og se, Guds engle steg op og ned af den;
og Herren stod foran ham og sagde: ” Jeg er Herren, din fader Abrahams og Isaks Gud!
Det land, du hviler på, giver Jeg dig og dit afkom;
dit afkom skal blive som jordens støv, og du skal brede dig
mod vest og øst, mod nord og syd; og i dig og i din sæd skal alle jordens slægter velsignes;
se, Jeg vil være med dig og vogte dig, hvorhen du end går, og føre dig tilbage til dette land;
thi Jeg vil ikke forlade dig, men opfylde alt, hvad jeg har lovet dig! ”

Da Jakob vågnede af sin søvn, sagde han:
” Sandelig, Herren er på dette sted, og jeg vidste det ikke!”
Og han blev angst og sagde: ”Hvor forfærdeligt er dog dette sted!
Visselig, her er Guds hus, her er himmelens port.

Den første henvisning, vi skal lægge mærke til her er, at Jakobs drøm var virkelig. Drømmen kan blive et vindue indtil himmelens rige. Derfor har drømme fra begyndelsen været en af de primære måder Herren har talt til sit folk på.
I
Ap.g. 2, ser vi at det fortsætter med at være denne måde Herren taler til os på og det vil det blive ved med til enden. Det er også derfor blevet endnu af større betydning og afgørende jo nærmere vi kommer til denne tids afslutning, at vi forstår drømmene, at være i stand til at skelne dem der er fra Herren og dem der ikke er, og være i stand til at udlægge dem.

Den anden henvisning, er at Jakob så en port indtil himmelen. Da han så ind i himmelen blev han givet en åbenbaring af hans formål her på jorden. Formålet med al sand profetisk åbenbaring er at Han’s rige skal komme ned til jorden, og at Han’s vilje skal ske på jorden som den sker i himmelen. Sand profetisk åbenbaring vil altid arbejde praktisk.

Den tredje henvisning er, ordet oversat ”engel” i teksten ovenover er det hebræiske ord mal’ak (mal-awk); hvilken Strong’s oversættelse definer som: ” fra en ubrugt rod, som betyder at sende som en stedfortræder; er en budbringer; specielt sendt fra Gud, det vil sige, en engel, (også en præst, profet eller en lærer): I KJV: "ambassadør, engel, konge, budbringer.” Meningen er at budbringerne som stiger op og ned ad stigen ikke blot er engle, men Guds budbringere, hvilken vi også er kaldet til at være.

En videre hensigt er at budbringeren fra Gud er kaldet til at stige op og ned af stigen. Det grundlæggende formål for profetisk åbenbaring er at kalde kirken til at rejse sig op over jorden og bo i det himmelske rige NU. Ligesom den åbenbaring til Jakob taler om det land han lå på, formålet med at vi er en bestanddel af det himmelske rige er at bringe velsignelse og velgerninger fra riget ned til jorden.

For næste hensigt skyld, er vi nød til at læse:

Joh. 1:49-51.
Natanael udbrød: »Rabbi! du er Guds Søn, du er Israels konge.«
GUD'S SØN (Joh. v:49), 3:16

Jesus svarede og sagde til ham:
»Tror du, fordi Jeg sagde dig, at Jeg så dig under figentræet?
Du skal få større ting at se end disse.«

Og Han siger til ham:
»Sandelig, sandelig siger Jeg jer:
I skal se Himmelen åben og Guds engle stige op og stige ned over Menneskesønnen.«
ENGLE Joh. 5:4 HIMMEL Joh. 3:13 MENNESKESØNNEN Joh. 3:13 ENDETIDEN Joh. 5:22-27.

Her ser vi at Jesus er Jakobs stige. Trinene på stigen er trin for trin til en voksende åbenbaring af Jesus.
Når vi kommer til at kende Ham som vores frelser, har vi taget et trin. Når vi kommer til at kende Ham som vores Herre, har vi taget et trin mere. Når vi kommer til at kende Ham som Herren over alt er vi kommet højere op. Når vi ser Ham som den ene hvem alt er til og hvem alt er skabt af, har vi igen taget et trin opad, og sådan bliver vi ved.

Husk på at formålet med bogen her er, at vokse trin for trin til åndelig modenhed.

Forståelsen af Jakobs stige er bindingspunktet for vores studie og vores kaldelse. Kaldelsen er for enhver kristen, som dem, der er kaldet til at være Guds budbringere, til konstant være en del af det Himmelske rige. Det er der vi får vores budskab fra for at være velsignelser til og på jorden.

Vi må blive og være mere fortrolig med det himmelske rige, end det jordiske verden– det må være der vi er mere hjemme end vi er på denne jord.

Jeg så en meddelelse på en kirkemur forleden dag, der stod, ” Vi er kun et ventesal til himlen.” Det er ikke hvad vi er kaldet til at være. Vi er kaldet til at være en port, hvor hvem som helst kan komme ind gennem og begynde at opleve himlen NU!

Hver gang vi stiger op, vil vi stige ned med en velsignelse til jorden. Velsignelsen vi kommer tilbage med er et stykke af himlen.

På den måde skulle ethvert sted hvor vi er kaldt til at være, vores kirker, arbejde, hjem, Ja, selv de steder vi handler, skulle vi omdanne til en udpost af himlen.
Den måde vi skal gøre det på, er den samme måde Jesus gjorde det på.

Selv himlen ville ikke være himmel uden Ham. Herren er himmelen. Når vi stiger i voksende åbenbaring af hvem Han er, vil vi se mere herlighed, og vi vil bære den herlighed med os. det er kaldet i:

Joh. Åb. 4:1-2.  
 Derefter så jeg, og se, en dør var åben ind til Himmelen, og den samme røst, der
lød som en basun, og som jeg før havde hørt tale til mig, sagde: »Kom herop, så
skal Jeg vise dig, hvad der skal ske herefter.
HIMMEL Åb. 4:2. ENDETIDEN (Åb. kap. 4-19), kap. 20-22

Straks kom jeg under Åndens magt;
og se, en trone stod i Himmelen, og der sad
Én på tronen.
 
HIMMEL Åb. 5:3.

Den samme dør er åben for dig lige nu. Herren kalder os til at være der hvor Han sidder, det kan vi se i:

Den Nye Tilstand: Levende for Gud

Ef. 1:18-23, og 2:4-7

1:18-23.   
ved at have jeres hjertes øjne oplyst [oversvømmet med lys],
så I kan kende og forstå, hvilket håb Han kaldt jer til,
hvor rig på Han's herlige arv er i de hellige (som er reserverede/tilsidesatte for Ham selv),
DE HELLIGE Ef.2:19

 [så du kan kende og forstå]
hvor umålelige og ubegrænset og overvældende stor Han's magt er i os, som tror.
Det er den samme vældige styrkes indgriben,
TRO Ef.2:8

som Han virkede i Kristus,
da Han opvakte Ham fra de døde
 og satte Ham ved Han's højre hånd i den himmelske verden,
HIMMEL Ef.2:6

højt over alle magter og myndigheder og kræfter og herskere
og hvert navn, [over alle titler, der er givet], som nævnes kan,
ikke blot i denne verden,
men også i den kommende; 

ja, alt lagde Han under Han's fødder,
og [har udnævnt Ham til den universelle og øverste leder af kirken,
 (en lederstilling som udøves i hele kirken)]
Ham gav Han som hoved over alle ting til kirken [Ekklesia], 
MENIGHED Ef. 3:10. KRISTI NAVN 1Tim. 1:17

der er Han's legeme,
 fylden af Ham, som fylder alt i alle,
 [i Han's legeme eksisterer det fulde mål af Ham,
som gør alting færdig, og
som fylder alting overalt med Ham selv].


2:4-7.

Men Gud, som er så rig på barmhjertighed,
har på grund af den store [vidunderlige og intense] kærlighed,
som Han elsker os med,
GUD'S KÆRLIGHED Ef. 3:19

vi, som var døde på grund af vor [egne ufuldkommenhed, mangler og fejl] synd og overtrædelser,
har Han gjort os levende i fællesskab, og i forening med Kristus,
 [Han gav os selve Kristi liv,
 det samme nye liv ved hvilket Han levendegjorde Ham (Jesus Kristus)],
for det er af nåde [af Han's yndest og gunst/favør, som du ikke fortjener]
 at du er frelst [udfriet fra dom og gjort delagtig i Kristi frelse
ÅNDELIG DØD Ef. 2:12,17.

Ja, Han løftede os op sammen med Ham
og gav os plads sammen med Ham i den himmelske verden,
[i kraft af vores nye liv] i Kristus Jesus, ( Messias
HIMMEL Ef. 3:15. ENDETIDEN (Ef. 2:6-7), 3:8-11.

Han gjorde dette for klart at demonnstrere i de kommende tidsaldre
Han's umålelige [grænseløse] overstrømmende  rigdomme af
 Han's frie nåde [Hans ufortjent gunst/favør]
ved Han's hjertes godhed mod os i Kristus Jesus.
 
NÅDE (Ef. 2:7-8), 3:2.

 

til 15. Taget op Himmel mellem og Jord.

OP