Hjem    Undervisnings Menu

Meditation: Nøglen til Succes 2
af Creflo Dollar


Kortfattet redegørelse:
Der er kraft i din tro. Når du meditere på Gud's Ord, tilvejebringer du din tro med redskaber den behøver for at skabe blueprintet for din fremtid. Held/lykke/fremgang/velstand, udvidelse/ekspansion, og vækst er resultatet af bibelsk meditation. 1. Bed frimodigt Herren at velsigne dig ligesom Jabez gjorde (1 Krøn. 4:9-10).
  1. Gud behøver Han's pagts beder om vækst.
  2. Sæt ikke din tillid til kødet, men din tillid skal være i Gud.
 1. Den person som mediterer på Ordet vil have held/lykke/fremgang/velstand
  (Salm. 1:1-3).
  1. Når du har fået færten (som en jagthund) af Ordet, vil mennesker vil der spire, vokse friske grene i deres liv (Job 14:7-9).
  2. Meditere på Gud's Ord og se dine "kameler, {'dit bæger flyde over'} "viser sig/møder op med hvad du har brug for og attrår (1 Mos. 24:63-64).
  3. Det er altid til din fordel at meditere på Gud’s Ord. (Jos. 1:8).
  4. Gud ønsker at du skal have gavn og succes som kan ses af enhver rundt omkring dig. Det er ikke Gud's vilje at kristne ikke skal have materielle resultater i livet (1 Tim. 4:15).
 1. Fantasi/forestilling/tanker er et kraftfuldt værktøj som kan bruges til at skabe ting i dit liv.
  1. Vi bliver oplyst/forsynet med instruks/instrueret at tage vores tanker til fange som prøver at ophøje sig selv over Gud's Ord. Det viser os kraften i tanken (2 Kor. 10:5).
  2. Fantasi/forestilling/tanker er evnen til at se ting som ikke er synlige for dit fysiske øje
   1. Uden fantasi/forestilling/tanker ville mennesket være en robot.
   2. Fremgangen i denne verden kom på grund af menneskers fantasi/forestilling/vilje/tanker. De var i stand til at se tingene anderledes fa hvad de for øjeblikket var.
   3. Meget af vores tankegang hvadenten det gælder planlægning eller tilslutte sig konklusioner, bruges fantasi/forestilling.
   4. Levende/livagtige tro/forestilling kan være en mere succesrig aktion og synes at være mere effektiv end fysisk gøre det.
   5. Når du forestiller dig gøre noget, bliver det indprintet i din djæl, som om du faktisk udførte det i virkeligheden.
   6. Du kan se ting gennem din forestilling/tro.
   7. Vi skulle bruge Gud’s Ord som brændstof til vore forestillinger/tro.
   8. Der er noget ved forestillinger/tro som garantere for den fysiske manifestation af hvad du forestille dig/tænker/og tror.
 1. Når du forestiller dig/tænker/eller tror noget, arbjeder dit sind med dit hjerte for at skabe billedet. Forestillingen/tanken/troen er broen som forbinder sindet og hjertet.
  1. Dit hjerte fabrikerer tanker og planerYour heart manufactures thoughts and plans
   (1 Mos. 6:5. 5 Mos. 29:19. Jer. 3:17. Ordsp. 6:18. Klag. 3:60).
   1. Du skal ønske at være sikker på at dit hjerte fabrikerer de rette tanker og paner. Du opnår disse tanker ved at du regelmæssig mediterer på Gud's Ord.
   2. Menneskers People’s resultater flyder ud fra deres hjertes forestillinger/tanker/tro (Luk. 1:51. Rom. 1:21).
  2. Undfangelsen/befrugtningen må først ske i det åndelige før det kan sk i det naturlige.
  3. Gud sagde at folket allerede havde bygget Babelstårnet førend det var fysisks bygget
   (1 Mos. 11:1-6).
   1. Vær sikker på at billedet allerede er færdig i dit sind. Hvis du ikke kan se det i din forestilling/tanke/tro, vil du ikke se det med dine fysiske øjne.
   2. Byg hvad der står skrevet i Ordet inden i dig først.
   3. Intet vil blive tilbageholdt fra den person hvis forestilling/tanke/tro allerede er skabt hvad han eller hun ønsker at se.
   4. Mange gange er din mangel på vision i virkeligheden stoppet fra at manifestere sig i dit liv.
   5. Invester i dine forestillinger/tankeer/tro. Brug tid på at meditere på Ordet.
Skrift henvisning:
 • 1 Krøn. 4:9,10
 • Salm. 1:1-3
 • Job 14:7-9
 • 1 Mos. 24:63-64
 • Jos. 1:8
 • 1 Tim. 4:15
 • 2 Kor. 10:5
 • 1 Mos. 6:5
 • 5 Mos. 29:19
 • Jer. 3:17
 • Ordsp. 6:18
 • Klag. 3:60
 • Luk. 1:51
 • Rom. 1:21
 • 1 Mos. 11:1-6
Meditation: The Key to Success (Part 2)
Author: Creflo Dollar

Summary
There is power in your imagination. When you meditate on the Word of God, you provide your imagination with the tools it needs to create the blueprint for your future. Prosperity, expansion, and increase are the result of biblical meditation.


 1. Boldly ask the Lord to bless you like Jabez did (1 Chronicles 4:9, 10).
  1. God needs His covenant people to pray for increase.
  2. Don’t trust in the flesh, trust in God’s ability.
 1. The person who meditates on the Word will prosper (Psalm 1:1-3).
  1. At the scent of the Word, people will sprout fresh branches in their lives (Job 14:7-9).
  2. Meditate on the Word of God and watch your “camels” show up with what you need and desire (Genesis 24:63-64).
  3. It is always to your benefit to meditate on God’s Word (Joshua 1:8).
  4. God wants your profit and success to be seen by everyone around you. It is not God’s will for Christians to have no material results in life (1 Timothy 4:15).
 1. The imagination is a powerful tool that can be used to create things in your life.
  1. We are instructed to cast down imaginations that try to exalt themselves against the knowledge of God’s Word. This shows us the power of the imagination (2 Corinthians 10:5).
  2. The imagination is the ability to see things that are not visible to your physical eyes.
   1. Without imagination, man would be robotic.
   2. Progress in this world came because of people’s imagination. They were able to see things differently from what they currently were.
   3. Much of our thinking, whether planning or jumping to conclusions, uses the imagination.
   4. Vividly imagining a successful action seems to be more effective than physically doing it.
   5. When you visualize doing something, it becomes imprinted on your soul, as if you actually did it.
   6. You can see things through your imagination.
   7. We should use God’s Word to fuel our imaginations.
   8. There is something about the imagination that guarantees the physical manifestation of what you imagine.
 1. When you imagine something, your mind is working with your heart to create images. The imagination is the bridge that connects the mind and heart.
  1. Your heart manufactures thoughts and plans (Genesis 6:5; Deuteronomy 29:19; Jeremiah 3:17; Proverbs 6:18; Lamentations 3:60).
   1. You want to make sure that your heart is manufacturing the right thoughts and plans. You achieve this through regularly meditating on the Word of God.
   2. People’s outcomes flow from the imaginations of their hearts (Luke 1:51; Romans 1:21).
  2. Conception must take place in the spiritual realm before it takes place in the natural realm.
  3. God said that the people had already built the Tower of Babel before it had been physically built (Genesis 11:1-6).
   1. Make sure the image is already finished in your mind. If you can’t see it through your imagination, you won’t see it with your physical eyes.
   2. Build what is written in the Word inside of you.
   3. Nothing will be kept from the person whose imagination has already created what he or she wants to see.
   4. Many times your lack of vision is stopping the reality from manifesting in your life.
   5. Invest in your imagination. Spend time meditating on the Word.
Scripture References
 • 1 Chronicles 4:9,10
 • Psalm 1:1-3
 • Job 14:7-9
 • Genesis 24:63-64
 • Joshua 1:8
 • 1 Timothy 4:15
 • 2 Corinthians 10:5
 • Genesis 6:5
 • Deuteronomy 29:19
 • Jeremiah 3:17
 • Proverbs 6:18
 • Lamentations 3:60
 • Luke 1:51
 • Romans 1:21
 • Genesis 11:1-6