Hjem    Undervisnings Menu

Meditation: Nøglen til Succes 1
af Creflo Dollar

Kortfattet redegørelse:
Meditere på Guds Ord er nøglen til succes og held/lykke/fremgang/velstand i livet. Dem som meditere på Ordet er dem som vil få det meste ud af det. Dine bønner og trosbekendelse skal flyde ud fra din meditering. Når du bliver rodfæstet i Guds Ord, vil din tillid og tro være i og på Gud alene og ikke i og på dine egne evner og dygtighed. 1. Gud ære/hædre din bøn om at blive udfriet, bevaret fra den onde/ullykkes dag (1 Krøn. 4:10).
  1. Nøglen til at se gode dage er at holde dine læber [mund] fra at tale ondt. Vogt din mund og vot også på hvad du siger bag lukkede døre ((1 Pet. 3:10-12).
  2. Guds øre er åben hvar dag for dine bønner
  3. Gud vil tage dine værste dage og vende dem ind til dine bedste dage.
 1. Gud behøver Han's folks samtykke til at få tingene gjort her på jorden.
  1. Han har brug for os til at bede..
  2. Intet sker uden at en pagts person først beder.
 1. Bekymring/ærgrelse er en negativ form for meditation.
  1. Tillad ikke negative følelser at komme ind i din mund negative.
  2. Meditation er bibelsk.
  3. At meditere betyder at fremmumle og grunde på noget i dit sind igen og igen.
  4. At meditere på Ordet er at tage et stykke af Skriften og tygge drøv på det.
  5. Dem som tygger drøv på det og meditere på Ordet er dem som vil få det bedste og meste ud af det.
 1. Den person som har tro og tillid til hans egne gerninger og evner vil være som en en tør gang krat i ørkenen, men den person som stoler og har sin tro og tillid til Herren bliver der givet kraft til at blomstre ((Jer. 17:5).
  1. Han er som et træ, der, plantet ved bække, bærer sin frugt til rette tid, og bladene visner ikke: alt, hvad han gør, får han lykke til. (Salm. 1:1-3).
  2. Når du først får en “fært {tænk på en jagthund}” af Gud’s Ord, selv om du bliver afbrudt/eller bliver isoleret fra din rod, vil du påny begynde at spire og vokse. (Job 14:7-9).
   1. Så længe som der er nogle Ord tilstedeværende i dit liv, er der potentiel mulighed for ny vækst.
 1. Meditation på Gud’s Ord leder til forøgelse/vækst (1 Mos. 24:63).
  1. Leve dit liv på at grunde på Gud’s Ord vil lede til gavn og held/lykke/fremgang/velstand (Jos. 1:8).
  2. Gud vil give dig visdom til åndrige ideer og præsise ord at sige/tale.
  3. Gud vil vise dig hvordan du handler viist i livets anliggender.
  4. Opøve dig selv i gudsfrygt vil gavne dig selv i alle ting i dette liv og i det som skal komme (1Tim. 4:1-9).
  5. Hvordan opøver jeg gudsfrygt i praksis? Ved at meditere på Gud’s Ord (Salm. 1:2-4).
 1. Du vil udfri andre (fra ødelæggelse/helvede/fangenskab), redde/forløse, når du (mundtligt:) prædiker læren om Gud's nåde (1 Tim. 4:10-16).
  1. Gud's nåde prædiket vil bringe udfrielse/forløsning ind i menneskers liv.
 1. Vi må være placere i Herren's hus (Salm. 92:12-14).


Skrift henvisning
 • 1 Krøn. 4:10
 • 1 Pet. 3:10-12
 • Jer. 17:5
 • Salm. 1:1-3
 • Job 14:7-9
 • 1 Mos. 24:63
 • Jos. 1:8
 • Fil. 4:8
 • 1 Tim. 4:15
 • 1 Tim. 4:1-9
 • Salm. 1:2-4
 • 1 Tim. 4:10-16
 • Salm. 92:12-14
Meditation: The Key to Success

Author: Creflo Dollar

Summary

Meditating on the Word of God is the key to success and prosperity in life. Those who meditate on the Word are the ones who will get the most out of it. Your prayers and confessions should flow out of your meditation. As you become rooted in the Word of God, your trust will be in God alone and not your own ability.


 1. God honors your request to deliver you from the evils of the day (1 Chronicles 4:10).
  1. The key to seeing good days is to keep your lips from speaking evil. Watch your mouth and watch what you say behind closed doors (1 Peter 3:10-12).
  2. Every day God’s ears are open to your prayers.
  3. God will take your worst days and turn them into your best days.
 1. God needs the consent of His people to get things done in the earth.
  1. He needs us to pray.
  2. Nothing happens without a covenant person praying first.
 1. Worry is a negative form of meditation.
  1. Don’t allow negative emotions to get in your mouth.
  2. Meditation is scriptural.
  3. To meditate means to mutter and roll something over in your mind again and again.
  4. To meditate on the Word is to take a piece of the Scripture and chew on it.
  5. Those who chew and meditate on the Word are the ones who will get the most out of it.
 1. The person who trusts in himself and his own ability will be like a dried up shrub in the desert, but the person who trusts in the Lord is empowered to prosper (Jeremiah 17:5).
  1. You are like a tree planted by rivers of living water, and you won’t see drought in your life or cease from yielding fruit (Psalm 1:1-3).
  2. Once you get a “scent” of God’s Word, even if you get cut off from your root, you will start growing and sprouting again (Job 14:7-9).
   1. As long as there is some Word present in your life, there is the potential for new growth.
 1. Meditating on God’s Word leads to increase (Genesis 24:63).
  1. Living your life chewing on God’s Word will lead to profit and prosperity (Joshua 1:8).
  2. God will put wisdom in you for witty ideas and precise words to speak.
  3. God will show you how to deal wisely in the affairs of life.
  4. Exercising yourself unto godliness will profit you in all things in this life and in the life to come (1 Timothy 4:1-9).
  5. How do you practically exercise godliness? By meditating on God’s Word (Psalm 1:2-4).
 1. You will deliver others from destruction by preaching the doctrine of grace (1 Timothy 4:10-16).
  1. The grace of God being preached will bring deliverance into people’s lives.
 1. We must be planted in the house of the Lord (Psalm 92:12-14).
Scripture References
 • 1 Chronicles 4:10
 • 1 Peter 3:10-12
 • Jeremiah 17:5
 • Psalm 1:1-3
 • Job 14:7-9
 • Genesis 24:63
 • Joshua 1:8
 • Philippians 4:8
 • 1 Timothy 4:15
 • 1 Timothy 4:1-9
 • Psalm 1:2-4
 • 1 Timothy 4:10-16
 • Psalm 92:12-14